author-avatar

About admin

Quản lý (Administrator): Là người có phân quyền cao nhất, có khả năng can thiệp vào mọi thứ trên website, từ nội dung cho đến các vấn đề liên quan đến theme hay plugin. Khỏi phải nói về chuyện bạn nên cẩn thận như thế nào khi định cấp quyền này cho ai đó. Chỉ có Administrator là người có quyền cấp mới, sửa, xóa những user khác (bao gồm cả Administrtor khác ngang hàng).